Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
177/BC-VKSND Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
78/BC-TA Báo cáo của Toà án nhân dân thị xã về kết quả giải quyết án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
92/TB-MTTQ Thông báo Kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 30/06/2020 Chi tiết
09/TB-HĐND Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, công tác triển khai thực hiện năm 2020 đối với 2 xã Các Sơn 30/06/2020 Chi tiết
10/TB-HĐND Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, công tác triển khai thực hiện năm 2020 đối với 2 xã Tùng Lâm 30/06/2020 Chi tiết
270/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX (Nay là thị xã Nghi Sơn) 30/06/2020 Chi tiết
247/BC-UBND Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
145/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
143/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
144/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
147/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
146/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
148/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
150/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
157/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
156/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
149/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
137/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
135/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
300/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
159/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
299/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
301/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
298/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
297/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
289/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
160/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
161/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
303/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
Chương trình 30/06/2020 Chi tiết
48/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
49/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
50/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
52/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
53/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
55/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
56/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
57/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
58/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
59/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
60/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
61/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
64/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
65/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
66/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
67/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
68/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
69/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
51/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
54/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
62/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
Tờ trình số 284/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 1459/BC-TA 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 402/BC-VKSTG 25/12/2019 Chi tiết
Thông báo số 199/TB-MTTQ 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 548/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 566/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 370/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 572/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 574/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 575/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 282/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 283/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 278/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Tĩnh Gia năm 2020 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, huyện Tĩnh Gia 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, huyện Tĩnh Gia 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 569/BC-UBND 16/12/2019 Chi tiết
Công văn số 1460/UBND-KTHT ngày 30/5/2019 Về việc công khai Kế hoạch tái định cư dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia 30/09/2019 Chi tiết
Công văn số 263/BQLDAKV-KHTH ngày 29/5/2019 Về việc đề nghị phối hợp thực hiện công khai Kế hoạch tái định cư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 30/09/2019 Chi tiết
Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 Phê duyệt Kế hoạch tái định cư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 30/09/2019 Chi tiết
Kế hoạch Tái định cư Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá (Bản Tiếng Việt) 30/09/2019 Chi tiết
Kế hoạch Tái định cư Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá (Bản Tiếng Anh) 30/09/2019 Chi tiết
Danh mục Tài liệu tham khảo tìm hiểu cuộc thi 25/03/2019 Chi tiết
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" 25/03/2019 Chi tiết
Thể lệ 25/03/2019 Chi tiết
Kế hoạch số 135 25/03/2019 Chi tiết
Câu hỏi Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" 25/03/2019 Chi tiết
Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sáu tháng đầu năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện 6 thỏng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp trong quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 50/BC-VKS ngày 30/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 28/6/2018 về việc dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức kinh phí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn giai đoạn 2018-2020. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về thảo nghị quyết về kinh phí hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về phân bổ chi từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017 chuyển sang thực hiện năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 97/TTr-UBND gày 10/7/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 11/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện (Lĩnh vực Ban Pháp chế); báo cáo của Viện kiểm sát và Toà án nhân dân huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 11/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 10/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn toàn huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 03/7/2018 của Ban KT-XH HĐND huyện kết quả giám sát chuyên đề về thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; xã hội hoá giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2017 - 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 25/BC-TA ngày 05/7/2018 của của Toà án nhân dân huyện về kết quả giải quyết án 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 110/TTr-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 06/7/2018 của của Ban kinh tế - xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Thông báo số 107/TB-MTTQ ngày 15/7/2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kết quả Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 276/BC-UBND 11/07/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia 31/03/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Tĩnh Gia 31/03/2018 Chi tiết