Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Phê duyệt hình thức kiểm tra, đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch vòng 2

Đăng ngày 12 - 10 - 2020
100%

Ngày 12/10/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành Quyết định Phê duyệt hình thức kiểm tra, đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư thị xã Nghi Sơn năm 2020.

Cụ thể về hình thức kiểm tra sát hạch vòng 2, đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư thị xã năm 2020, với các nôi dung sau:

1. Hình thức kiểm tra sát hạch vòng 2

- Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp.

- Thời gian phỏng vấn trực tiếp đối với mỗi người dự tuyển: 30 phút.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, trong đó:

+ Phần kiến thức chung: 30 điểm.

+ Phần kiến thức chuyên ngành: 70 điểm.

2. Nội dung đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2

2.1. Phần kiến thức chung

- Các Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43 và 44 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14;

- Các điều: 7,8,9, 10,11,12,13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.

2.2. Phần kiến thức chuyên ngành

2.2.1. Đối với vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

- Các Điều : 3, 11, 53, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100 và 103 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

- Các Điều: 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.

- Điều 4, 8, 12, 13, 14, 16, 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Các Điều: 3, 4, 7, 8 Quy định xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định  giá trị  bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường.

- Các điều: 3,4,5 Quy định xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quy định việc xác định giá trị bồi thường.

- Các điều: 3,4 Quyết định số 473/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2.2.2. Đối với vị trí việc làm: Nghiệp vụ Giải phóng mặt bằng

- Các điều: 3, 11, 53, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100 và 103 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

- Các điều: 33, 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

- Các Điều: 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

- Các Điều: 3, 21, 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Các Điều: 6, 9, 11, 12, 13, 24, 28, 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Các điều: 3, 4, 5, 6 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất;

- Các Điều 4, 8, 12, 13, 14, 16, 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Các Điều: 3, 4, 7, 8 Quy định xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định  giá trị  bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường.

- Các Điều: 3, 4, 5 Quy định xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quy định việc xác định giá trị bồi thường.

- Các Điều: 3, 4 Quyết định số 473/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo rộng rãi các nội dung trên đến toàn thể các thành viên Hội đồng, các thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ thi xét tuyển dụng viên chức Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư thị xã Nghi Sơn năm 2020 được biết và thực hiện./.

 

Nguyễn Toàn

 

<

Tin mới nhất

Thị ủy Nghi Sơn quyên góp ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt(22/10/2020 3:56 CH)

Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Hải Hà (21/10/2020 3:47 CH)

Hội phụ nữ thị xã Nghi Sơn biểu dương 111 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn...(16/10/2020 3:38 CH)

Trao 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học khá, giỏi(15/10/2020 3:22 CH)

Phê duyệt hình thức kiểm tra, đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch vòng 2(12/10/2020 8:56 CH)

Ra mắt CLB điểm gia đình phát triển bền vững tại phường Hải Ninh(12/10/2020 8:23 CH)

Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...(12/10/2020 5:01 CH)

Biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu(10/10/2020 8:15 CH)