Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
130 người đã bình chọn
878 người đang online

Lịch tiếp dân

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN TĨNH GIA                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 396/TB-UBND                 Tĩnh Gia, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện Tĩnh Gia năm 2017

 

  Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2017 như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

 

QUÝ I

 

 

1

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

10/01/2017 (Thứ 3)

2

Ông: Hồ Đình Tùng

Phó Chủ tịch

20/01/2017 (Thứ 6)

3

Ông: Trương Bá Duyên

Phó Chủ tịch

10/02/2017 (Thứ 6)

4

Ông: Lê Thế Kỳ

Phó Chủ tịch

20/02/2017 (Thứ 2)

5

Ông: Phạm Văn Nhiệm

Phó Chủ tịch

10/3/2017 (Thứ 6)

6

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

20/3/2017 (Thứ 2)

 

QUÝ II

 

 

7

Ông: Hồ Đình Tùng

Phó Chủ tịch

10/4/2017 (Thứ 2)

8

Ông: Trương Bá Duyên

Phó Chủ tịch

20/4/2017 (Thứ 5)

9

Ông: Lê Thế Kỳ

Phó Chủ tịch

10/5/2017 (Thứ 4)

10

Ông: Phạm Văn Nhiệm

Phó Chủ tịch

22/5/2017 (Thứ 2)

11

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

08/6/2017 (Thứ 5)

12

Ông: Hồ Đình Tùng

Phó Chủ tịch

20/6/2017 (Thứ 3)

 

QUÝ III

 

 

13

Ông: Trương Bá Duyên

Phó Chủ tịch

10/7/2017 (Thứ 2)

14

Ông: Lê Thế Kỳ

Phó Chủ tịch

20/7/2017 (Thứ 5)

15

Ông: Phạm Văn Nhiệm

Phó Chủ tịch

10/8/2017 (Thứ 5)

16

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

21/8/2017 (Thứ 2)

17

Ông: Hồ Đình Tùng

Phó Chủ tịch

11/9/2017 (Thứ 2)

18

Ông: Trương Bá Duyên

Phó Chủ tịch

20/9/2017 (Thứ 4)

 

QUÝ IV

 

 

19

Ông: Lê Thế Kỳ

Phó Chủ tịch

10/10/2017 (Thứ 3)

20

Ông: Phạm Văn Nhiệm

Phó Chủ tịch

20/10/2017 (Thứ 6)

21

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

10/11/2017 (Thứ 6)

22

Ông: Hồ Đình Tùng

Phó Chủ tịch

20/11/2017 (Thứ 2)

23

Ông: Trương Bá Duyên

Phó Chủ tịch

11/12/2017 (Thứ 2)

24

Ông: Lê Thế Kỳ

Phó Chủ tịch

20/12/2017 (Thứ 4)

          Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

          1. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện phải có Ban tiếp công dân và đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban GPMB HT&TĐC huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu).

          2. Trong ngày tiếp công dân theo lịch tiếp định kỳ mà Chủ tịch có công việc đột xuất, Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt tiếp công dân.

          3. Văn phòng HĐND&UBND huyện đưa lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện lên Bảng thông tin điện tử cơ quan UBND huyện.

          4. Giao UBND các xã, thị trấn gửi thông báo này đến Trưởng các thôn, niêm yết tại Nhà văn hóa thôn để toàn thể nhân dân được biết./.

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy;

 Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ủy ban Kiểm tra huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;                    Nguyễn Tiến Dũng (Đã ký)

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TD.